School of Design

Postgraduate research student profiles

Contact

David Bylund

Phone: (+61 8) 6488 2582
Fax: (+61 8) 6488 1082


Start date

May 2010

Submission date

Nov 2013

Curriculum vitae

David Bylund CV
[text/rtf, 1,906.63 kb]
Updated 10 Jul 2014

David Bylund

David Bylund profile photo

Thesis

Engineered Timber Construction in Australia. An investigation into modern Swedish timber construction methodologies and their potential application in Australia

Summary

Australia’s engineered timber and off-site construction sector has failed to keep pace with recent significant developments that are revolutionizing timber based construction in Scandinavia and the D.A.CH (German speaking) countries of Central Europe. The development of Australian engineered timber products has plateaued with products such as Machine Graded Pine, Plywood, Orientated Strand Board, residential scale Laminated Veneer Lumber and standard Glue Laminated timber posts and beams*.

The northern and central European advances in timber construction such as Cross Laminated Timber (CLT) panels and prefabricated three dimensional volumetric construction have yet to be adopted by Australia’s architects, engineers, builders, regulatory bodies, timber processors and developers. Overwhelmingly, Australia’s construction sector continues to build conservatively using steel, masonry and concrete in the traditional on-site, sequential approach to construction.

The first half of this research focuses on Sweden’s modern engineered timber and off-site construction industry. Their energized, interdisciplinary timber building culture, rationalised approach to construction and expanding market share, have resulted in a unique set attributes, influences and drivers that have contributed to a broad cultural acceptance of timber as a viable alternative to steel and concrete. Australia’s potential to expand its own engineered timber and modern off-site construction industry, in the light of the Swedish context, is investigated through a comparison of their respective timber supply, regulatory framework, wood processing and construction industry cultures. The second half of the research presents the theoretical application, as informed by the Swedish research, of a three storey engineered timber building solution. This design exploration case studies a localised prefabricated engineered timber structural solution utilising typically available materials, products and skills.

Australiens träbyggnads- och prefabrikationssektor har tappat fart i jämförelse med de stora framsteg som nu revolutionerar byggbranschen i Skandinavien och i den tysktalande delen av Europa. Utvecklingen inom Australiens träkonstruktionssektor har avstannat, med produkter som planhyvlad fur, plywood, OSB (Oriented Strand Board), fanerlaminatträ (LVL), och limträbalk. Den snabba utvecklingen och acceptansen av nya europeiska träkonstruktionsmetoder såsom korslaminerad träpanel och prefabricerad tredimensionell skalkonstruktion har ännu inte slagit igenom bland australiska arkitekter, byggnadsingenjörer, myndigheter, träproducenter och byggbolag. Australiens byggsektor fortsätter att i övervägande grad bygga med traditionella metoder såsom platsbygge.

Första halvan av detta forskningsprojekt fokuserar på Sveriges moderna träbyggnads- och prefabrikationsindustri. Deras kraftfulla, tvärvetenskapliga träbyggnadskultur, rationella metoder för konstruktion, och ökande marknadsandel har resulterat i ett antal unika attribut, influenser, och drivers som bidragit till en bred kulturell acceptans av trä som fullvärdigt alternativ till stål och betong. Australiens potential att expandera sin egen träbyggnads- och prefabrikationsindustri i ljuset av den svenska situationen kommer att utvärderas genom en jämförelse av respektive träproduktion, regelverk, träförädling, och byggindustrikultur. Den andra halvan av forskningsprojektet utvärderar den teoretiska tillämpningen, utvecklad i svensk forskning, av förädlat trä i en metod för bygge av trevåningshus. Denna utvärdering studerar en lokalt prefabricerad trästruktur som använder vanligt förekommande material, produkter, och kompetens.

Why my research is important

New timber based construction methodologies have the prospect of becoming a significant alternative to existing building approaches in Australia.

If the benefits of alternative construction methods such as those explored in this paper can be kept at the forefront of the timber design and construction debate, than timber’s perceived structural limitations will continue to be resolved through new technical solutions as Australian architects, builders and developers engage with solid wood processors to find new avenues to solve future design applications.

Funding

  • Forest and Wood Products Australia (FWPA). Post Graduate Scholarship.

Currie Hall at UWA as a panelised solid timber building